Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  Zakładając konto, zobowiązujesz się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookies.
  Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie korzystaj z Usługi.
 2. Definicje
  1. Usługa, Platforma, Serwis - strona internetowa https://pickme.com.pl/
  2. Umowa - ten regulamin https://pickme.com.pl/terms
  3. Treści - dane o użytkowniku (zdjęcia i jego preferencje) oraz wiadomości
  4. Aplikacje Logujące - Google i Facebook
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  Zakładając konto i korzystając z tej Usługi, oświadczasz, że:
  1. masz co najmniej 18 lat
  2. będziesz stosować się do zapisów niniejszej Umowy, jak również wszelkich obowiązujących lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa, zasad i rozporządzeń
  3. rejestrując się na tej platforme, udzielasz nam zgody na dostęp do informacji z twojego konta z Aplikacji Logujących - czyli email, ID konta, nazwa konta.
  4. ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje kontakty z innymi użytkownikami oraz zgadzasz się zachować ostrożność podczas wszelkich relacji z innymi użytkownikami, zwłaszcza gdy zdecydujesz komunikować się z nimi poza Usługą lub spotkać osobiście oraz zobowiązujesz się do traktowania wszystkich użytkowników uprzejmie i z szacunkiem.
  5. nie będziesz wysyłać lub udostępniać Treści będących mową nienawiści, zastraszających, epatujących erotyką lub pornografią, nawołujących do przemocy, zawierających nagość, sceny nieuzasadnionej przemocy, promujących rasizm, fanatyzm, homofobie, ksenofobie, nienawiść, wszelkiego rodzaju przemoc fizyczną wymierzoną przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie oraz treści, które mogą łamać lub naruszać czyjeś prawa, w tym prawo do wizerunku, prywatności, prawa autorskie, prawo dotyczące ochrony znaków towarowych lub inne prawo umowne bądź dotyczące własności intelektualnej
  6. nie będziesz napastować, prześladować, nękać, zastraszać, obrażać, grozić, atakować, znęcać się lub znieważać innych osób na tej Platformie oraz poza nią
  7. nie będziesz podawał fałszywych danych w swoim profilu oraz nie będziesz podszywał się pod inne osoby
  8. nie będziesz reklamować serwisów konurencyjnych lub innych ogłoszeń reklamowych
  9. nie będziesz wykorzystywać, kopiować, modyfikować, przekazywać, wykorzystywać żadnych treści z tej platformy do celów komercyjnych, bądź innych niedozwolonych rzeczy
  10. nie będziesz udostępniał swoich poufnych lub wrażliwych danych (np. informacji o swojej karcie kredytowej, koncie bankowym, haseł do kont, peselu itp.)
  11. nie będziesz wykorzystywać żadnych robotów, botów, pająków, web crawlerów, scraperów, aplikacji do przeszukiwania i wyszukiwania informacji na stronach, proxy i innych ręcznych lub automatycznych urządzeń, metod i technik dostępu, wyszukiwania, indeksowania, 'wydobywania danych', ani w żaden sposób powielać lub omijać strukturę nawigacyjną bądź wygląd Usług oraz ich Treści.
  12. nie będziesz wykorzystywać Usługi w jakikolwiek sposób, który może zakłócać działanie, utrudniać pracę lub wpływać negatywnie na Usługę bądź serwery lub sieci połączone z Usługami.
  13. nie będziesz przesyłać wirusów lub innych postaci złośliwego kodu ani w żaden inny sposób narażać bezpieczeństwa Usług.
  14. nie będziesz przechwytywać lub dublować elementów Usługi, używać metatagów, kodu lub innych technik zawierających nawiązania do tej Platformy (a także jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub logo) w celu odesłania kogokolwiek na jakąkolwiek stronę i w jakimkolwiek celu.
  15. nie będziesz wykorzystywać, uzyskiwać dostępu ani publikować interfejsów programowych aplikacji (API)
  16. nie będziesz szukać, sprawdzać lub testować słabych punktów w zabezpieczeniach naszych Usług, jakichkolwiek systemów lub sieci.
  17. nie będziesz zachęcać lub namawiać do jakichkolwiek działań inne osoby, które zaszkodziłyby tej Platformie.
  18. nie będziesz wykorzystywać Usługi do jakichkolwiek celów szkodliwych lub niezgodnych z prawem, narażenia Platformy na jakąkolwiek szkodę
 4. Prawa przyznawane Serwisowi
  1. Platforma zastrzega sobie prawo do monitorowania, sprawdzania, usuwania Treści w całości lub w części, które w naszej ocenie są sprzeczne z prawem, naruszają postanowienia niniejszej Umowy, włączając w to wypowiedzi i działania, które miały miejsce, zarówno podczas korzystania z Usług, jak i poza nimi, lub mogą być szkodliwe dla reputacji Usług
  2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian do niniejszego Regulaminu. Możemy to robić z różnych przyczyn, m.in. w wyniku wprowadzenia nowych funkcji lub zmian w funkcjonowaniu aplikacji. Najbardziej aktualna wersja niniejszej Umowy zostanie udostępniona tutaj, a użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy nie zamieściliśmy nowszej wersji. Najbardziej aktualna wersja jest wersją obowiązującą oraz wyrażasz zgodę na warunki zaktualizowanej Umowy.
  3. Od czasu do czasu będziemy dodawać nowe funkcje lub je usuwać. Ze względów bezpieczeństwa możemy nawet całkowicie zawiesić działanie tej Platformy lub ją wyłączyć.
  4. Platforma stara się zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w trakcie korzystania z Usługi i poza nią.
  5. Mimo, że Usługa zastrzega sobie prawo do usuwania Treści, które naruszają postanowienia niniejszej Umowy, wyłączną odpowiedzialność za te Treści ponosi zamieszczający je użytkownik, a Usługa nie może ręczyć za ich zgodność z zapisami niniejszej Umowy. Jeśli znajdziesz na Platformie treści, które naruszają niniejszą Umowę, zgłoś to za pomocą narzędzi dostępnych w Usługach lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Zwolnienie z odpowiedzialności.
  1. Platforma nie udziela żadnych gwarancji Treści, które zawierają, w tym między innymi wszelkich domniemanych gwarancji zadowalającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Serwis nie oświadcza ani nie gwarantuje, że usługa będzie dostępna nieprzerwanie, bezpieczna i wolna od błędów, wszelkie usterki i błędy w usłudze będą korygowane, ani że wszelkie treści oraz informacje pozyskane z lub za pośrednictwem usługi będą dokładne.
  2. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które ty, inny użytkownik lub strony trzecie zamieszczą, prześlą lub pozyskają za pośrednictwem Usługi. Użytkownik korzysta ze wszystkich materiałów pobranych lub w inny sposób pozyskanych za pośrednictwem Usługi na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa zobowiązujesz się zrekompensować straty i chronić Platforme, naszych Administratorów przed wszelkimi zażaleniami, żądaniami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, odpowiedzialnością i wydatkami, w tym opłatami za pomoc prawną, spowodowanymi, wynikającymi lub powiązanymi z dostępem użytkownika bądź korzystaniem przez niego z Usług, z jego Treściami lub naruszeniem przez niego niniejszej Umowy.
 6. Ograniczenie odpowiedzialności.
  Platforma, ani jego podmioty stowarzyszone, pracownicy, licencjodawcy lub usługodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, następcze, skutkujące odszkodowaniem z nawiązką, przypadkowe, specjalne, za utratę zysków, niezależnie, czy zostały poniesione bezpośrednio lub pośrednio, ani za żadną utratę danych, możliwości użytkowania lub inne niematerialne straty wynikające z: dostępu lub korzystania lub braku dostępu lub możliwości korzystania z usługi; działań lub treści innych użytkowników lub stron trzecich w usłudze, za jej pośrednictwem lub po korzystaniu z niej; lub nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmian wprowadzonych do treści użytkownika, niezależnie od tego, czy Platforma została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.
 7. Postanowienia końcowe.
  Niniejsza Umowa wraz z Polityką prywatności, Polityką cookies, a także wszelkimi warunkami przedstawionymi i zaakceptowanymi przez użytkownika, stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Serwisem na korzystanie z Usług. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nadal będą w pełni obowiązywać.